This page is hosted for free by cba.pl, if you are owner of this page, you can remove this message and gain access to many additional features by upgrading your hosting to PRO or VIP for just 5.83 PLN.
Do you want to support owner of this site? Click here and donate to his account some amount, he will be able to use it to pay for any of our services, including removing this ad.
Strony WWWSerwery VPSDomenyHostingDarmowy Hosting CBA.pl
autumn1.jpg

Oferta 2016/17

Nowość:

TECHNIK PRZEMYSŁU MODY

 

Zawód Technik Przemysłu Mody jest jednym z zawodów przyszłości. Na rynku pracy brakuje specjalistów w dziedzinie : modelowania, projektowania i szycia. Dlatego…

 

Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

otwiera w roku szkolnym 2016/2017

nowy kierunek

 

 

Wskazówki dla gimnazjalistów wybierających kształcenie zawodowe:

DLACZEGO WARTO PODJĄĆ NAUKĘ W NASZEJ SZKOLE

 1. Uczysz się zawodów najbardziej poszukiwanych na rynku pracy.
 2. Uczysz się zawodów szeroko profilowanych, umożliwiających zdobycie dwóch specjalizacji w trakcie kształcenia przez co wzrasta wartość Twoich kwalifikacji.
 3. Poznajesz dwa zawodowe języki obce: angielski, niemiecki.
 4. Zdobywasz wiedzę z zakresu marketingu i przedsiębior­czości, która daje Ci możliwość otwarcia własnej działal­ności gospodarczej.
 5. Uczą Cię profesjonaliści w zawodzie. Wiedzy praktycznej uczysz się u mistrzów zawodu.
 6. Po ukończeniu otrzymujesz dyplom, który honorowany jest we wszystkich krajach europejskich. Zdobywasz kwalifikacje za­wodowe dające możliwość pracy w zawodzie na terenie całej Europy.
 7. Masz dostęp do nowocześnie i profesjonalnie wyposażonych pracowni, gdzie odbywają się zajęcia praktyczne.
 8. Masz możliwość korzystania z pracowni komputerowych, siłowni i dobrze wyposażonej biblioteki z pracownią multimedialną.
 9. Masz możliwość rozwijania swoich pasji sportowych i arty­stycznych biorąc udział w zajęciach pozalekcyjnych.
 10. Kończąc szkołę stajesz się osobą kreatywną, która potrafi sprostać niebanalnym, współczesnym wymaganiom. Nie bę­dziesz miał problemów ze znalezieniem pracy.
 11. Za praktykę przyuczającą do zawodu otrzymujesz wynagro­dzenie.
 12. Masz pierwszeństwo przy zatrudnieniu - odbyta praktyka za­wodowa, więc pracodawca nie musi Cię szkolić.
 13. W ciągu trzech lat uzyskujesz dobre wykształcenie i rozwijasz swoje umiejętności zawodowe.
 14. Pracując zawodowo możesz dalej kontynuować naukę w trybie zaocznym (matura - studia).
 15. Wybierając zawód kierujesz się tym, co lubisz robić i co spra­wia Ci przyjemność.
 16. Praca w przyszłości powinna Tobie sprawiać przyjemność, bo będziesz robił to co lubisz.

 

ZAPAMIĘTAJ! ZAPRASZAMY!

SZKOŁA POSIADA WŁASNY INTERNAT!

 

Technikum 4 letnie

 

Technik usług fryzjerskich

Kierunek bardzo poszukiwany na rynku pracy; któ­rego ukończenie daje szansę na zdobycie ciekawego i dobrze płatnego zawodu w zakładach fryzjerskich, salonach piękności, studiach metamorfozy, agen­cjach mody, reklamy i wizerunku lub we własnym sa­lonie fryzjerskim. Uczeń w trakcie 4-letniej nauki po zdaniu egzaminów uzyskuje dwie kwalifikacje: wy­konywania usług fryzjerskich (nowe techniki strzyżeń, koloryzacji, nowe sposoby pielęgnacji włosów, skóry głowy) i projektowania fryzur (stylizacja, upinanie, tresek i korzystania z peruk i tupetów, wykony­wanie fryzury w oparciu o zasady antropometrii oraz kolorystykę włosów). Wszystkich tych umiejętności nauczysz się u nas, ponieważ będzie Cię uczył mistrz fryzjerski w profesjonalnie wyposażonej pra­cowni. Kończąc szkołę będziesz posiadał wiedzę nie tylko o technice, modzie, historii fryzur, ale także o stylizacji, wizażu, kosmetykach, za­biegach pielęgnacyjno - leczniczych włosów i skóry głowy. Nauka koń­czy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe uprawniającym do pracy w zawodzie na terenie całej Europy.

 

Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji

Zawód „Technik Inżynierii Środowiska i Melioracji" jest zawodem szerokoprofi­lowym, ze względu na zakres treści ma­teriału programowego przedmiotów zawodowych. Zawód ten doskonale łączy nabyte przez ucznia w cyklu kształcenia umiejętności techniczne (inżynierskie) oraz z zakresu szeroko pojętej ochrony środowiska. Absolwent umie m.in.: projektować, prowadzić prace wykonawcze oraz wykonywać inne czynności z zakresu inżynierii środowiska związane z: pomiarami i obliczeniami geodezyjnymi, odwodnieniem oraz nawod­nieniem terenów, opracowaniem kosztorysów i dokumentacji budowli inżynierii środowiska, konstrukcjami budowlanymi, drogami i mostami, pracami geologicznymi i hydrogeologicznymi, ochroną środowiska na­turalnego, marketingiem i zarządzaniem firmą, budowlami wodnymi (zapory, stopnie wodne, kaskady, zbiorniki sztuczne, regulacja rzek i potoków), instalacjami i urządzeniami sanitarnymi, stacjami uzdat­niania wody, itp.

Ponieważ wykonywanie zawodu Technika Inżynierii Środowiska i Me­lioracji przede wszystkim wiąże się z pracą w terenie dla uczniów klasy trzeciej szkoła przewiduje organizację kursu prawa jazdy. Jest to jedyna tego typu szkoła w województwie lubuskim.

Zasadnicza Szkoła Zawodowa 3 letnia

system wielozawodowy

Sprzedawca

Kształcenie odbywa się w zakresie przedmio­tów ogólnych i zawodowych w szkole, nato­miast zajęcia praktyczne realizowane są we współpracujących ze szkołą placówkach handlowych. Uczeń po ukończeniu szkoły po­trafi wykonywać typowe zadania zawodowe związane z przyjmowaniem dostaw i przygotowaniem towarów do sprzedaży oraz wykonuje zadania z obsługi klienta połączone z realizacją transakcji kupna i sprze­daży. Zdobyte umiejętności umożliwiają podjęcie własnej działalności gospodarczej lub podjęcie pracy w punktach sprzedaży detalicznej i hurtowej. Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują potwierdze­nie uprawnień do wykonywanej pracy w tym zawodzie, w postaci suplementu do dyplomu, który wydawany jest w dwóch językach: polskim i angielskim i honoro­wany jest w krajach Unii Europejskiej.

Mechanik pojazdów samochodowych

Zawód nowoczesny dający możliwość podję­cia ciekawej i dobrze płatnej pracy w firmach motoryzacyjnych, zakładach naprawy pojaz­dów samochodowych, stacjach obsługi i kon­troli pojazdów samochodowych oraz w zakładach produkujących samochody lub części zamienne do samochodów. Uczeń nabywa umiejętności w zakresie posługiwania się dokumentacją techniczną niezbędną do obsługi i naprawy pojazdów samochodowych, znajomość budowy i działania mechanizmów układów samochodu i wyposażenia elektrycznego. Poz­naje przepisy ruchu drogowego i techniki kierowania pojazdami, a także użytko­wania komputera oraz obowiązujące przepisy dotyczące prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Absolwenci po zdaniu egzaminów potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują tytuł czeladnika, świadectwo czeladnika, które honorowane jest w całej Europie.

Kucharz

Uczeń w trakcie nauki nabywa umiejętności sporządzania i dekorowania potraw, dobiera­nia surowców i półproduktów do przygotowa­nia potraw, obsługiwania maszyn i urządzeń gastronomicznych, dokonywania oceny jakoś­ciowej i odżywczej produktów. Absolwent po ukończeniu szkoły może podjąć pracę w zakładach żywienia gastronomii otwartej: restauracje, bary, zajazdy, gospody oraz zakładach żywienia gastronomii zamkniętej: stołówki, internaty, domy dziecka, domy pomocy społecznej i inne, a także podjąć własną działalność gospodarczą. Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują potwierdzenie uprawnień do wykonywanej pracy w tym zawodzie, w postaci suplementu do dyplomu, który wydawany jest w dwóch językach: polskim i angielskim i honorowany jest w krajach Unii Europejskiej.

Fryzjer

Zawód, który rozwija wyobraźnię, fantazję i zdolności manualne, W trakcie nauki za­wodu uczniowie nabywają umiejętności spe­cjalistycznych w tym zawodzie: układanie, strzyżenie, modelowanie i farbowanie włosów, czesanie fryzur klasycznych, wieczo­rowych, ślubnych oraz uwrażliwiają się na formy przestrzenne i kolor. Wykonując zawód fryzjera absolwent staje się osobą wszechstronną, ponieważ posiada wiedzę o technice, modzie, historii fryzur, sty­lizacji, wizażu i kosmetykach. Absolwenci po zdaniu egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe otrzymują tytuł czeladnika i nie mają trudności z zatrud­nieniem ze względu na ogromne zapotrzebowanie rynku pracy na ten zawód. Świadectwo czeladnika honorowane jest w całej Europie.

Stolarz

to rzemieślnik, który wykonuje z drewna meble lub elementy potrzebne w budownic­twie i wykończeniu wnętrz. Najważniejsze zadania stolarza to: wykonywanie i konser­wacja: elementów drewnianych używanych w budownictwie (np. schodów, drzwi, okien, parkietów, szaf wnękowych); mebli zwykłych oraz ozdobnych; drewnianych przed­miotów codziennego użytku (np. ramy do obrazów, instrumenty muzyczne, odna­wianie i konserwacja drewnianych antyków). Czynności, które stolarz wykonuje w trakcie pracy to: wycinanie elementów drewnianych; łączenie elementów za pomocą kleju, śrub, gwoździ lub zszywek; szlifowanie; heblowanie; frezowanie; oklejanie mebli; lakierowanie, bejcowanie lub malowanie powierzchni drewnia­nych; montowanie mebli i przymocowywanie ich do ścian. Zawód stolarza wymaga przede wszystkim zdolności manualnych niezbędnych przy wykonywaniu niemal każdej z czynności w tym zawodzie. Ważna jest również wyobraźnia przestrzenna, zdolności matematyczne potrzebne przy wykonywaniu obliczeń (także dobra zna­jomość geometrii), umiejętność sporządzania i odczytywania rysunków technicz­nych, dokładność i cierpliwość. Jeśli chodzi o cechy fizyczne stolarz powinien być silnym, zdrowym człowiekiem z dobrym wzrokiem i umiejętnością rozróżniania barw.

Piekarz

Zawód, który wiąże się z rannym wstawa­niem i kreatywnością. Zdolności, które przy­dają się w tym zawodzie to: zręczność manualna, czyli sprawne ręce i palce do wy­robu chleba oraz galanterii piekarskiej: ro­gali, bagietek, bułek zwykłych, słodkich i drożdżówek, dobry zmysł węchu i smaku (wyrób pieczywa o wysokiej jakości), umiejętności rachunkowe (odpowiednia gra­matura przy łączeniu składników), wyczucie form i proporcji, zmysł techniczny ze względu na nowoczesną technikę, maszyny i urządzenia. Absolwent po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł czeladnika i świadectwo czeladnika, które honorowane jest w całej Europie. Typowymi miejs­cami pracy dla tego zawodu są: piekarnie, własna działalność gospodarcza, zakłady rzemieślnicze i zmechanizowane, zakłady gastronomiczne.

Cukiernik

 

Tego zawodu nauczysz się tylko w szkole zawo­dowej. W trakcie trzyletniego kształcenia zawodowego nabędziesz umiejętności produkcji wszelkiego rodzaju ciast, ciastek, tortów, deserów, cukierków, pieczywa cukierniczego, lodów i elementów dekoracyjnych, które poza walo­rami smakowymi będą posiadać również walory wizualne. Jest to zawód dla ludzi z pomysłami i wyobraźnią, ponieważ daje on możliwość modyfikacji przepisów, tworzenia włas­nych receptur, dodatków i dekoracji deserów. Absolwent po zdaniu egzaminów potwierdzających kwalifikacje zawodowe otrzymuje tytuł czeladnika i świadectwo czeladnika, które honorowane jest w całej Europie. Zatrudnienie znajdziesz we wszystkich zakładach przetwórstwa spożywczego produkujących wyroby cukier­nicze i ciastkarskie na skalę przemysłową, ciastkarniach, cukierniach prywatnych, restauracjach, kawiarniach, hotelach, pensjonatach i domach wczasowych. Możesz założyć też własną działalność gospodarczą.

Blacharz samochodowy

Absolwent po ukończeniu szkoły będzie zajmo­wał się wytwarzaniem lub reperowaniem części tworzących nadwozie i podwozie samochodu. Uczeń ucząc się tego zawodu będzie doskonale orientował się w dokumentacji i instrukcjach obsługi różnych marek samochodów, bez trudu będzie umiał ocenić stan blach w samochodzie (zniszczone, skorodowane, wymagające na­prawy lub wymiany). Nauka zawodu kończy się egzaminem czeladni­czym. Po uzyskaniu świadectwa czeladnika, które jest honorowane w całej Euro­pie. Absolwent po odbyciu odpowiedniej praktyki nabywa prawo do samodzielnego prowadzenia zakładu. Może także podjąć pracę w przedsiębior­stwach produkujących nadwozia i kabiny pojazdów samochodowych, w punktach serwisowych i autoryzowanych stacjach obsługi samochodów, wyspecjalizowa­nych zakładach rzemieślniczych.

Inne zawody: lakiernik, ślusarz, stolarz, tapicer, złotnik-jubiler, zegarmistrz, ogrodnik, murarz - tynkarz, kominiarz, wędliniarz, betoniarz - zbrojarz, fotograf, kuśnierz, drukarz, introligator, elektromechanik pojazdów samochodowych, elek­tryk, kamieniarz i inne

Czas nauki - 3 lata - we wszystkich zawodach. Uczniowie nabywają umie­jętności w danym zawodzie. W szkole uczniowie uczą się przedmiotów ogólnoksz­tałcących. Przedmioty zawodowe realizowane są na miesięcznych kursach dla danego zawodu. Miejscem praktyki zawodowej ucznia są prywatne i uspołecz­nione zakłady pracy (szkoła może udzielić informacji, polegającej na wskazaniu pracodawców, którzy są zainteresowani szkoleniem uczniów). Podstawą prawną odbywania praktyki jest umowa między rodzicem (prawnym opiekunem) a praco­dawcą. Będąc młodocianym pracownikiem Twój okres nauki w szkole zostanie wliczony do Twojego stażu pracy. Nauka kończy się egzaminem potwierdzającym kwalifikacje zawodowe. Absolwenci otrzymują świadectwa czeladnicze, które są honorowane w całej Europie.

Oferta kształcenia dla dorosłych i w systemie zaocznym:

Liceum Ogólnokształcące - kształcenie w systemie 3 letnim Szkoły policealne

Technik administracji - 2 letnia Opiekun osoby starszej - 2 letnia Opiekun medyczny -roczna

 

 

Joomla templates by a4joomla